Μελέτες, αναφορές και πρωτόκολλα

Λήψεις - Μελέτες, αναφορές και πρωτόκολλα

Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής για την καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κύπρο. Ακολουθεί μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό κενών στη νομοθεσία ή διοικητικών αδυναμιών στον χειρισμό τέτοιων περιστατικών. Παρέχει μια σαφή ανάλυση περασμένων περιστατικών δηλητηρίασης και καταγράφει τις ενέργειες που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κενά στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Αντιθέτως, τονίζει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται επαρκής προστασία για τον Γύπα. Ωστόσο, η μελέτη εντοπίζει προβλήματα στη διαχείριση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και κάνει προτάσεις για βελτίωση. Μερικά παραδείγματα προτάσεων είναι η αύξηση της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων, η χρήση εργαλείων για την καλύτερη ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο και η βελτίωση της ανταπόκρισης και των λειτουργικών διαδικασιών σε περιστατικά χρήσης δηλητηρίων.

Για την περίληψη των ευρημάτων της μελέτης κάντε κλικ εδώ.

Η βάση δεδομένων κατηγοριοποιεί περιστατικά θνησιμότητας Γυπών από το 2003 έως το 2020 σε περιστατικά μαζικής θνησιμότητας και μεμονωμένες περιπτώσεις θνησιμότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο θάνατος πολλών ατόμων θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενός μόνο περιστατικού θνησιμότητας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης την αιτία θανάτου για κάθε περιστατικό θνησιμότητας, που μπορεί να είναι πυροβολισμός, δηλητηρίαση ή πρόσκρουση με ηλεκτροφόρα καλώδια. Γενικά, επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων θνησιμότητας και την αναγνώριση περιοχών υψηλού κινδύνου για δηλητηρίαση, παράνομους πυροβολισμούς, ηλεκτροπληξία και προσκρούσεις με ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς για κάθε περιστατικό θνησιμότητας καταγράφεται επίσης η τοποθεσία.

Αυτή η φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων περιέχει 114 πολύ πιθανά ή επιβεβαιωμένα περιστατικά δηλητηρίασης από το 1996 έως το 2020. Περιέχει επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, όπως ο τύπος των δηλητηριασμένων δολωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία που ακολούθησαν οι αρμόδιες αρχές (η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, οι Kτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους και η Αστυνομία). Η βάση δεδομένων καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία (κοινότητα/χωριό/όνομα τοποθεσίας) όπου συνέβη το κάθε περιστατικό και, όπου είναι δυνατόν, τις γεωγραφικές συντεταγμένες για σκοπούς ανάλυσης πιο λεπτομερούς χωρικής κλίμακας. Επιπλέον, αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις νεκροψίες που διενεργήθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τις σχετικές τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις τοξικές ουσίες που εντοπίστηκαν. Συνεπώς, αυτή η βάση δεδομένων επιτρέπει την ανάλυση και χαρτογράφηση αυτών των περιστατικών στο λογισμικό ArcGIS και τον επακόλουθο προσδιορισμό περιοχών υψηλού κινδύνου για δηλητηρίαση. Η δομή της βάσης δεδομένων επιτρέπει επίσης τον εύκολο χειρισμό δεδομένων με συγκεκριμένη επιλογή δεδομένων και τη δημιουργία διαφορετικών υποσυνόλων που βοηθά στην ανάλυση δεδομένων. Για παράδειγμα, με αυτή τη βάση δεδομένων μπορούμε να εντοπίσουμε περιοχές με υψηλότερο ρίσκο για τη δηλητηρίαση του Γύπα πράγμα το οποίο θα μας επιστρέψει να εστιάσουμε περαιτέρω τις προσπάθειες διατήρησης και ευαισθητοποίησης.

Η βασική μελέτη κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και επιπέδου ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε στις περιοχές που καλύπτουν τις περιοχές τροφοληψίας και αναπαραγωγής του Γύπα. Η μελέτη παρέχει μια επισκόπηση των κύριων κινήτρων για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, τους τόπους προέλευσης και τους τρόπους απόκτησης των δηλητηρίων, , το επίπεδο ευαισθητοποίησης των χρηστών για τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής και τα οφέλη που επιφέρουν οι Γύπες. Ταυτόχρονα, η μελέτη βοηθά στην κατανόηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές της χρήσης δηλητηρίων, τον πληθυσμό του Γύπα στην Κύπρο καθώς και το δίκτυο των περιοχών Natura 2000. Σε γενικές γραμμές, η μελέτη αυτή αποκαλύπτει ποιες ομάδες εμπλεκομένων τοποθετούν δηλητηριασμένα δολώματα καθώς και τα κίνητρα τους. Η μελέτη/αναφορά περιέλαβε επίσης βασικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του αντίκτυπου της επικοινωνιακής καμπάνιας του έργου (Δράση Ε2.3).

Η έκθεση παρουσιάζει το σκεπτικό, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τις πιθανές συνεισφορές του Γύπα σε οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Κύπρο (δράση Α3). Το πρώτο τμήμα αυτής της έκθεσης παρουσιάζει μια λεπτομερή επισκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τον Γύπα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της συνεισφοράς του Γύπα του Πυρόχρου σε οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Κύπρο, ακολουθώντας τα πρότυπα της CICES. Μια πρώτη ποσοτική εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι Γύπες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις οικοσυστημικές υπηρεσίες εκτιμά ότι η αντικατάσταση της συλλογής νεκρών ζώων μέσω οχημάτων για μεταφορά σε σταθμούς επεξεργασίας και η προώθηση της κατανάλωσης ψοφιμιών από τους Γύπες θα μπορούσε να μειώσει κατά 43-61% το οικονομικού κόστος που σχετίζονται με τα καύσιμα καθώς και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μια αξιολόγηση των συνεισφορών στις πολιτιστικές υπηρεσίες εκτίμησε ότι δραστηριότητες αναψυχής που σχετίζονται με τους γύπες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε έσοδα 648.818 ευρώ για κοινότητες που βρίσκονται στον πυρήνα τροφοληψίας του είδους, κάθε χρόνο. Παρουσιάζονται προκαταρκτικές εκτιμήσεις για παρεταίρω συνεισφορές στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη βιωσιμότητας του πληθυσμού (δράση Α4) και στη μελέτη σκοπιμότητας ενίσχυσης του πληθυσμού (δράση C4), καθώς και στην ανάπτυξη της δράσης C2 (αύξηση των ευκαιριών ασφαλούς τροφής). Η μελέτη εντόπισε επίσης πού θα μπορούσαν να συλλεχθούν πρόσθετα δεδομένα μέσω ενεργειών παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις των κύριων εμπλεκομένων για τους Γύπες και τις πιθανές συνεισφορές τους στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Η περίληψη παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα (συμπεριλαμβανομένου του εννοιολογικού διαγράμματος) της μελέτης σχετικά με τις πιθανές συνεισφορές του Γύπα στις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Κύπρο.

A3 - Μελέτη για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του Γύπα στην Κύπρο - Σύνοψη

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δράσης Α4: Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού (PVA) για τον πληθυσμό του Γύπα στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια διαχείρισης του πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την πιθανότητα επιβίωσης του πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο υπό τις τρέχουσες συνθήκες και να διερευνήσει ποιες παρεμβάσεις διαχείρισης είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικές για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε ο πληθυσμός (i) να αυξηθεί από 20 άτομα σε 45 άτομα (στόχος μέχρι το τέλος του έργου), και (ii) να αυξηθεί σε 200 άτομα που θεωρείται το μέγιστο μέγεθος του πληθυσμού το οποίο μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα στο νησί με τις δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού και οι πιθανότητες εξαφάνισης υπό διαφορετικά σενάρια διαχείρισης συγκρίθηκαν με το βασικό σενάριο, το οποίο ισοδυναμεί με τις τρέχουσες συνθήκες που προσδιορίστηκαν από ένα συνδυασμό δεδομένων πεδίου και δημοσιευμένων δεδομένων από άλλες σχετικές πηγές. Η δημιουργία των διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης βασίστηκε σε γνωστές απειλές για τον πληθυσμό του είδους στην Κύπρο και στις δράσεις διατήρησης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου. Σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας επιβεβαίωσαν ότι η συχνότητα δηλητηρίασης είναι ο κύριος παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα εξαφάνισης του πληθυσμού. Ωστόσο, η μείωση της συχνότητας των περιστατικών δηλητηρίασης σε συνδυασμό με ενδυνάμωση του πληθυσμού και άλλων μέτρων για τη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας προβλέπεται ότι θα αυξήσει την πιθανότητα ανάκαμψης του πληθυσμού μέσα σε μια περίοδο 25 ετών και θα επιτρέψει την μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία της στρατηγικής του προγράμματος ενίσχυσης του πληθυσμού με απελευθερώσεις πουλιών(δράση C4), καθώς και για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα των δράσεων για μείωση των δηλητηριάσεων (καθώς και άλλων μορφών ανθρωπογενούς αιτίας θνησιμότητας στους Γύπες). Με την ολοκλήρωση του έργου, το μοντέλο της Ανάλυσης της Βιωσιμότητας Πληθυσμού (PVA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση αυτών των βασικών προβλέψεων με τα πραγματικά επίπεδα βιωσιμότητας του πληθυσμού. 

 

Με έναν τόσο μικρό πληθυσμό του είδους στην Κύπρο η διάσωση έστω και ενός ατόμου είναι απόλυτα σημαντική για την επιβίωση του είδους. Ένα ειδικό κτηνιατρικό πρωτόκολλο προστέθηκε στην εργαλειοθήκη μας στον αγώνα για τη διατήρηση του Γύπα στην Κύπρο και αφορά την διάσωση και την αποκατάσταση δηλητηριασμένων Γυπών.

Το κτηνιατρικό πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιβίωσης Γυπών που έχουν δηλητηριαστεί. Καλύπτει τα πάντα, από τις βασικές τεχνικές χειρισμού έως τις δοσολογίες φαρμάκων και την κλινική διαχείριση των πουλιών αυτών, προκειμένου να σωθούν και να επανενταχθούν με επιτυχία πίσω στην φύση. Το πρωτόκολλο καθορίζει τις λεπτομέρειες που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή επανένταξη ενός τέτοιου απειλούμενου είδους. Το πρωτόκολλο έχει ετοιμαστεί από τον Κτηνίατρο Κωνσταντίνο Αντωνίου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και απευθύνεται σε ειδικούς άγριας ζωής, θηροφύλακες, κτηνιάτρους και εθελοντές, και είναι διαθέσιμο εδώ.

Αυτό το παραδοτέο αποτελείται από δύο χάρτες. 1) ένας χάρτης δείχνει τις περιοχές που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδρομές των Γυπών που καταγράφονται από ειδικούς πομπούς GPS και από το δίκτυο γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, και 2) ένας δεύτερος χάρτης που δείχνει τις περιοχές που επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωγραφικές θέσεις όπως καταγράφονται από τους πομπούς GPS και από το δίκτυο γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα καλώδια ρεύματος που εμπίπτουν σε περιοχές με μεγάλη επικάλυψη αναγνωρίζονται ως τα πιο επικίνδυνα για προσκρούσεις Γυπών. Οι χάρτες αυτοί απεικονίζουν επίσης τα όρια των συγχωνευμένων πυρήνων επικράτειας και τροφοληψίας των δύο Γυπών που φέρουν πομπό GPS, τις θέσεις των ενεργών φωλιών κατά τη διάρκεια του 2020, τις θέσεις των ταϊστρών και τους κλωβούς εγκλιματισμού, και τις θέσεις άλλων σημαντικών τοποθεσιών σε σχέση με το δίκτυο εναέριων γραμμών μέσης και υψηλής τάσης.

Αυτό το σχέδιο δίδει κατευθυντήριες για την αναπαραγωγή των μεθόδων του έργου από άλλους φορείς με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους σκοπούς, και τη μεταφορά της μεθοδολογίας του έργου με διαφορετικό τρόπο ή για διαφορετικό σκοπό. Προσδιορίζει τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν ή να μεταφερθούν, καθώς και άλλα είδη πανίδας ή φορείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε αυτό το έργο. Τέλος, παρέχει προγραμματισμό για την υλοποίηση δράσεων εντός της διάρκειας του έργου που θα επιτρέψουν την αναπαραγωγή και τη μεταφορά.

Deliverable A9_Transferability and Replicability Plan_FINAL

Ο χάρτης περιέχει τις κατά προσέγγιση τοποθεσίες ιστορικών αποικιών αναπαραγωγής του είδους στο νησί, οι οποίες βρέθηκαν μέσα από παλιές δημοσιεύσεις και αφίσες που ολοκληρώθηκαν κατά τις προηγούμενες προσπάθειες για την προστασία και διατήρηση του είδους. Περιέχει επίσης τις ενεργές φωλιές κατά τη διάρκεια του 2020, τοποθεσίες όπου καταγράφηκε δραστηριότητας φωλιάσματος κατά την τελευταία δεκαετία, τις υπάρχουσες ταΐστρες και τους ειδικούς κλωβούς εγκλιματισμού.

Λόγω ευαίσθητων δεδομένων, ο χάρτης δεν είναι διαθέσιμος εδώ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το BirdLife Cyprus στο birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy για να το ζητήσετε.

Η μελέτη δυνατότητας είναι μια αξιολόγηση της ανάγκης για την εισαγωγή των Γυπών από το εξωτερικό στην Κύπρο, και μια αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με τέτοιες μετατοπίσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρηση του είδους, τις λειτουργίες του οικοσυστήματος και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, η μελέτη δίνει απαντήσεις στο εάν η ενίσχυση του πληθυσμού είναι απαραίτητη και εφικτή. Η αξιολόγηση ακολουθεί παραδείγματα άλλων έργων LIFE και οδηγιών που συνιστώνται από την Συμφωνία για τη Διατήρηση των μεταναστευτικών πτηνών της Αφρικής-Ευρασίας (AEWA) και την Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Η μελέτη είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από το BirdLife Cyprus στην ηλ. διεύθυνση birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy

Αυτό το παραδοτέο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πληθυσμιακή κατάσταση του Γύπα στην Κύπρο από την έναρξη του έργου τον Οκτώβριο του 2019 έως το τέλος του έτους 2020. Η έκθεση αξιολογεί και παρουσιάζει το επίπεδο της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, τις προσκρούσεις σε ηλεκτροφόρα καλώδια, ακόμη και τον πυροβολισμό ατόμων του είδους και τις επιπτώσεις αυτών των απειλών στον κυπριακό πληθυσμό. Επιπλέον, τονίζει τυχόν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν ή τα κενά που υπάρχουν στη διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης, καθώς και στην ελαχιστοποίηση άλλων αιτίων μη φυσικής θνησιμότητας. Σε σχέση με την κατάσταση του πληθυσμού, η αναφορά παρουσιάζει επίσης τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα από την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια όλων των ερευνών παρακολούθησης της αναπαραγωγής, όπως, τοποθεσίες φωλιάσματος, ενδείξεις χωροκρατικής συμπεριφοράς, ύπαρξη ενεργών φωλιών, εάν υπήρχε επιτυχής εκκόλαψη των αυγών, νεογέννητα και γενικότερες παρατηρήσεις, όπως η ταυτότητα των ατόμων που παρατηρήθηκαν (όταν αυτό είναι δυνατόν).

Λόγω ευαίσθητων δεδομένων, η αναφορά δεν είναι διαθέσιμη εδώ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το BirdLife Cyprus στο birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy για να τη ζητήσετε.

Αυτή η αναφορά περιέχει κατευθυντήριες γραμμές από το Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα καθοδηγήσουν την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να επιλέξει αγαθά, υπηρεσίες και έργα φιλικά προς το περιβάλλον. Παρέχει επίσης έναν οδηγό με ευρέως αναγνωρισμένα συστήματα οικολογικής σήμανσης και τη σημασία τους, επιτρέποντας έτσι τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά βιώσιμων αγαθών και υπηρεσιών βάσει των οικολογικών αυτών σημάτων. Η αναφορά είναι διαθέσιμη εδώ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Ζωή με τους Γύπες;

elΕλληνικά
Scroll to Top